Click for English
Ana Sayfa

Haberler
SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU
Bu Kanunun amacı; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama birliklerinin kuruluşu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. (24.03.2011)
Haberin devamı
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (16.03.2011)
Haberin devamı
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, mahalli idareler bütçesi içinde oluşturulacak işletmelerin, kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları düzenlemektir. (08.03.2011)
Haberin devamı
Devlet Teşkilatı veri tabanı‘na dair genelge
1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurum ve kuruluşlardan, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının oluşturulması, teşkilat yapısında oluşacak değişikliklere göre gerekli güncellemelerin yapılması ve bunların Başbakanlığa bildirilmesi istenmiş, bu kodların birleştirilmesi sonucunda Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluşturulmuştur. (10.02.2011)
Haberin devamı
“Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 3/12/2008 Tarihli ve 2008/14569 Sayılı Kararnamenin Kaldırılması“
Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 3/12/2008 tarihli ve 2008/14569 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. (11.02.2011)
Haberin devamı
Aydın 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi Semineri'
16 Şubat 2011 tarihinde saat 10.00'da Aydın Belediyesinde 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi' konulu ücretsiz günü birlik hizmet içi eğitim programı düzenlenecektir. (11.02.2011)
Haberin devamı
Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak (27.01.2011)
Haberin devamı
TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun, 3402 sayılı Kadastro Kanununun muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun. (27.01.2011)
Haberin devamı
Ege Belediyeler Birliği EBYS (Elektronik Belge yönetim sistemi) konulu eğitim semineri
18 Ocak 2011 tarihinde Manisa Kula ilçe belediyesinde Elektronik Belge yönetim sistemi konulu eğitim semineri düzenlenecektir. (05.01.2011)
Haberin devamı
KAMU KURUM ve KURULUŞLARI İÇİN IPv6’ya GEÇİŞ PLANI
Bilgi ve iletişim teknolojileri, özellikle de internet, son yıllarda büyük bir hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Buna karşılık, hâlihazırda internet bağlantısı için dünya çapında kullanılmakta olan IPv4 adresleri tükenmektedir. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen IPv6 protokolü yakın bir gelecekte internete bağlanmak için IPv4 protokolünün yerini alacaktır. Dünya çapında IPv6'ya geçiş çalışmaları özellikle son yıllarda hız kazanmış olup internetin sürekliliğinin sağlanması ve gelişiminin devamı için IPv6’ya hazır olunması ve geçiş çalışmalarına başlanması önem arz etmektedir. (08.12.2010)
Haberin devamı
Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1/9/2010 tarih ve MY-56 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen Özürlüler İdaresi Başkanlığının 6/5/2010 tarih ve 954 sayılı yazısı dikkate alınarak; Özürlüler İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ekli “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011)”nın kabulüne, karar verilmiştir. (12.11.2010)
Haberin devamı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 401)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. (12.11.2010)
Haberin devamı
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
Ekli “Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. (19.10.2010)
Haberin devamı
İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür. (01.10.2010)
Haberin devamı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 400)
23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür. (01.10.2010)
Haberin devamı
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri bu Yönetmeliğin ekindeki şekilde değiştirilmiştir. (12.09.2010)
Haberin devamı
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
22.8.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (02.08.2010)
Haberin devamı
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. (17.07.2010)
Haberin devamı
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (17.07.2010)
Haberin devamı
Kamu24 Yönetim Bilgi Sistemi Ipad 'de !
Kamu24 uygulamasının tamamını Ipad üzerinden kullanılabilir, kurum işlemlerinizi herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirilebilirsiniz. (16.07.2010)
Haberin devamı
BAKANLAR KURULU KARARI
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanacağı iller hakkındaki ekli Karar Karar’ın yürürlüğe konulması (13.07.2010)
Haberin devamı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (10.07.2010)
Haberin devamı
Memur maaş katsayı artışları
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (09.07.2010)
Haberin devamı
Kamu24 Yönetim Bilgi Sistemi artık IPHONE 'da !
Kamu24 uygulamasının tamamını Iphone üzerinden kullanılabilir, kurum işlemlerinizi herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirilebilirsiniz. (28.06.2010)
Haberin devamı
HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci, 46 ncı ve geçici 4 üncü maddelerine göre sigortalılar ile hak sahiplerinin yapacakları hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. (02.07.2010)
Haberin devamı
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
4/3/2009 tarihli ve 27159 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. (28.06.2010)
Haberin devamı
MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (II) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (III) numaralı bendinin sonuna “Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)” ibaresi eklenmiş; (25.06.2010)
Haberin devamı
BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (25.06.2010)
Haberin devamı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397)
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun1 5766 Sayılı Kanunun2 17 nci maddesi ile değişen Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. (05.03.2010)
Haberin devamı
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. (29.01.2010)
Haberin devamı
Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: (21.01.2010)
Haberin devamı
KAMU PERSONELİNİN MAAŞ KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ
"Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması... (12.01.2010)
Haberin devamı
Dikkat Damga vergisi oranları % 10 artırıldı
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun1 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (31.12.2009)
Haberin devamı
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri değiştirilmiştir. (30.12.2009)
Haberin devamı
SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri değiştirilmiştir. (30.12.2009)
Haberin devamı
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. (29.12.2009)
Haberin devamı
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2009 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. (29.12.2009)
Haberin devamı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. (29.12.2009)
Haberin devamı
KAMU İHALE KURULU KARARI
Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanlar dışında kalan ve mahalli gazetede ya da mahalli gazete çıkmayan yerlerde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılan yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılan ve yedi günlük süreye tabi ilanlar, ayrıca Kurum tarafından da yayımlanacaktır. (17.12.2009)
Haberin devamı
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ Sayı (2)
Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi gereğince 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmesinde ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin kefalete bağlanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve kamu idareleri arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. (04.12.2009)
Haberin devamı
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların belirlenmesi. (22.08.2009)
Haberin devamı
TEBLİĞ
1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
Mahalli idareler aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerin takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS'ye girişi yapılacaktır. (15.06.2009)
Haberin devamı
EĞİTİM SEMİNERİ
15 - 19 Mayıs 2009 tarihinde Antalya Laphetos otelde eğitim semineri düzenlenmiştir (04.05.2009)
Haberin devamı
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (04.03.2009)
Haberin devamı
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri ikinci fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin çerçeve anlaşma ihaleleri ile çerçeve anlaşma kapsamında yapacakları münferit sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (04.03.2009)
Haberin devamı
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemektir. (04.03.2009)
Haberin devamı
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (04.03.2009)
Haberin devamı
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (04.03.2009)
Haberin devamı
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemektir. (04.03.2009)
Haberin devamı
KİK24 Kamu İhale Otomasyonu CD Versiyonu!
- Kamu ihale kanunu Hangi idareler kapsar ?
- Kik24 Kamu İhale Otomasyonunda hangi ihale ve alımlar yapılabilir ?
- Kik24 Kamu İhale Otomasyonun yanında Mevzuat yada ihale sürecine ait soru ve sorunlarımızda bize destek olabilecek yeterli uzman kadrosu varmıdır ?
- Kik24 Kamu İhale Otomasyonunda Kamu ihale kurumunun yayınlamış olduğu kararları görmek ve içerisinde sorgulamalar yapmak mümkün müdür ?
- Güncelleme işlemleri nasıl yapılmaktadır ? (15.02.2009)
Haberin devamı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
24 Aralık 2008 tarihli 27090 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu Kararı (24.12.2008)
Haberin devamı
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
23 Aralık 2008 tarihli 27089 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO: 54) (23.12.2008)
Haberin devamı
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
23 Aralık 2008 tarihli 27089 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO: 35) (23.12.2008)
Haberin devamı
Kapatılan belediyelere iyi haber!
Danıştay 8. Dairesi, Giresun'un Bulancak İlçesi Kovanlık Belediye Başkanlığı'nın, belediyenin kapatılması kararına karşı açtığı davada, belediyenin tüzel kişiliğinin devam ettiğine karar verdi. (19.12.2008)
Haberin devamı
KANUN
KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (05.12.2008)
Haberin devamı
YÖNETMELİK
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.11.2008)
Haberin devamı
BORCU YOKTUR BELGESİ
Borcu Yoktur Belgesi" ile ilgili sorular ve cevapları...
Hangi tarihten itibaren borcu yoktur belgesi istenecektir ?

Hak sahiplerine yapılan ödemelerde 01.08.2008 tarihinden itibaren borcu yoktur belgesi aranacaktır .
(01.08.2008)
Haberin devamı
BAKANLAR KURULU'NDAN
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması (09.07.2008)
Haberin devamı
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (05.07.2008)
Haberin devamı
KURUL KARARI
Devlet Muhasebesi Standardı 3 (DMS 3) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler Ve Hatalar (01.07.2008)
Haberin devamı
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6183 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmış ve Kanuna bazı maddeler eklenmiştir. (29.06.2008)
Haberin devamı
Eğitim Semineri
23-27 Haziran 2008 Antalya Laphetos Beach Resort Hotel'de düzenlenen eğitim semineri tamamlanmıştır. (28.06.2008)
Haberin devamı
Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı Mahalli idareler veri toplama sisteme devreye girmiştir.
Mahalli idareler personeli sistemde yer alan formları en geç 20 Haziran 2008 tarihine kadar eksiksiz doldurarak sistem üzerinden yüklemelidir . (18.06.2008)
Haberin devamı
Kanun No. 5766
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (06.06.2008)
Haberin devamı
İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik (04.06.2008)
Haberin devamı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.06.2008)
Haberin devamı
Kanun No. 5763
İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (26.05.2008)
Haberin devamı
Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması
Adres Kayıt Sisteminin uygulanmasına yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazetede yayımlandı. (21.05.2008)
Haberin devamı
Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik taslağı (15.05.2008)
Haberin devamı
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi devreye girdi
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kamu Hesapları Bilgi Sistemi devreye girmiştir. Bundan böyle Mizan gelir gider vb. girişler www.kbs.gov.tr adresinden kurum personeline tahsis edilen şifre ve TC kimlik no ile yapılacaktır. (09.05.2008)
Haberin devamı
'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun' resmi gazetede yayınlanmıştır.
(08.05.2008)
Haberin devamı
Eğitim Semineri
21-25 Nisan 2008 Antalya Manavgat'ta düzenlenen eğitim semineri tamamlanmıştır. (26.04.2008)
Haberin devamı
© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024