Click for English
Ana Sayfa

Yayınlarımız/Mali Hizmetler ve Belediye Gelirleri Mevzuatı
MALİ HİZMETLER VE BELEDİYE GELİRLERİ MEVZUATI (UYGULAMALI - AÇIKLAMALI)
1685 Sayfa


1.Bölüm : Analitik Bütçe
- Bütçe tanımları ve kavramları
- Gider Bütçesi kodlarının açıklamaları
- Gelir Bütçesi kodlarının açıklamaları
- 2009-2011 bütçe hazırlama rehberi
- Kullanılacak cetvel ve belgeler

2.Bölüm : Tahakkuk Esaslı Muhasebe
- Tanımlar
- Bağış ve yardımlar
- Hesap Planı
- Her bir muhasebe koduna ait açıklama ve örnekler
- Dönem başı işlemleri
- Dönem sonu işlemleri
- Yönetim Dönemi Hesabı
- Kullanılacak cetvel ve defterler

3.Bölüm : Taşınır Mal
- Sorumluluk ve Görevler
- Defter ve Belgeler
- Sayım ve Devir işlemleri
- Taşınır Yönetim Hesabı
- Taşınır Kesin Hesabı
- Taşınır mal bağış ve yardım teslim alınması
- Taşınır mal uygulama süreci anlatımı ve şematik gösterimler
- Taşınır Kod Listesi
- Taşınır Mal cetvel defter ve belgeler

4.Bölüm : Belediye Gelirleri
- Bina Vergisi
- Arazi Vergisi
- Emlak Vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzük
- Bina Vergi değerlerinin takdiri
- Belediye Başkanının Emlak vergisi payından sorumluluğu
- Çevre Temizlik Vergisi
- İlan ve Reklam Vergisi
- Eğlence Vergisi
- Haberleşme Vergisi
- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
- Yangın Sigorta Vergisi
- İşgal Harcı
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
- Kaynak Suları Harcı
- Tellallık Harcı
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
- Bina İnşaat Harcı
- Kayıt ve Suret Harcı
- İmar ile ilgili Harçlar
- Muayene , Ruhsat ve Rapor Harcı
- Sağlık Belgesi Harcı
- Çeşitli Harçların uygulama esasları ve ödenmesi
- Yol Harcamalarına Katılma Payı
- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
- Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
- Vergi Harç ve Tarifelerin Tespiti
- Ücrete Tabi İşler
- Müze Giriş ücretleri ile madenlerden Belediyelere pay
- Vergi Usul Kanunun Uygulanması
- Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- Belediye Tahsilat Yönetmeliği
- Tahsilat Genel Tebliği
- İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü
- Taksitlendirme Uygulaması
- Mukteza örnekleri

CD EKİ:
Ücretsiz olan CD ekimizde tüm konulara ait defter , cetvel , kullanılan belgeler ile güncel Hesap planı kodları , Taşınır Mal Kodları , Bütçe Kodları ve Belediye Gelirlerine ait tebliğler , müktezelar , Danıştay kararları ve diğer örnek uygulama ve açıklamalar yer almaktadır.
© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024