Ülkemizde AB sürecinde yaşanan hızlı reform çalışmaları ile birlikte mevzuatlarda önemli değişikliklerin yaşandığı ve bu değişikliklerin günden güne devam edeceği, bilginin güncelliğini önemli hale getirmektedir. Bu değişim sürecinde bilginin takibi gerçekten zorlaşmaktadır. İşte bu noktada sizlere hazırlamış olduğumuz eser uygulama referans kitabı olmakta ve en son güncel bilgiler yer almaktadır. Umuyoruz ki yüzlerce örneğin yer aldığı, monografi ve temel kavramların anlatıldığı bu kitap içerisinde birçok sorulara yanıt bulacak ve şimdiye değin anlaşılamayan hususların çözümü konusunda sizi aydınlatacaktır. Uygulama kitabı olması sebebiyle içerisindeki tüm örnekler bizzat yurt içinde vermiş olduğum Analitik Bütçe, Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve taşınır mal seminerlerindeki sıklıkla sorulan ve idarelerin rutin iş akışındaki ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Birinci bölümde: Norm kadro ilke ve standartlarına dair açıklamalar ve tablolar,

İkinci bölümde: Zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları,

Üçüncü bölümde: Analitik bütçe kavramı, bütçe hazırlama sürecin nasıl işlediği, hangi cetvellerin kullanıldığı ve örnek bütçe kodlaması,

Dördüncü bölümde: Tahakkuk esaslı muhasebe kavramı, Hesap planı açıklamaları ve her bir muhasebe koduna dair örnekler, mali tablolar vs. işlemler,

Beşinci bölümde: 1939 yılından itibaren yürürlükte bulunan Ayniyat yönetmeliğinin 5018 sayılı Kamu Mali kontrol kanunu ile birlikte yerine geçen Taşınır Mal yönetmeliği ile ilgili kavramlar, kullanılacak olan belgeler, cetvel ve defterler ile Taşınır mal kodları listeleri,

Altıncı bölümde: Amortisman kavramı, uygulama süreci örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca kitaba yardımcı olarak bazı cetvel, benzeri ekler ve defterlerin de bulunduğu Cd’miz sizlere hediyemizdir...